معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون پژوهشی
دكتراميرعباس محمدي راد
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
دكتراي مطالعات تطبيقي هنراسلامي
معرفي واحد
مسئول دفتر شوراي انضباطي دانشگاه هنر اصفهان: خانم شيشه گر
دبير شوراي انضباطي : خانم شيشه گر 
 تلفن : 36248089 - 031 داخلي 314
 
آشنايي مختصر با شوراي انضباطي دانشجويان
ضمن تبريك سال جديد به كليه دانشجويان عزيز و آرزوي توفيق روز افزون و كسب رتبه هاي پر افتخار علمي براي ايران عزيز، مختصري از قوانين انضباطي جهت آشنايي با حقوق و تكاليف دانشجويان ارائه مي گردد.
1. ضرورت وجودي: دانشگاه به عنوان يك جامعه كه پذيراي جمعيتي از دانشجويان، كاركنان و اساتيد ما شناخته شده و اغلب خانواده ها نيز در اين جامعه داراي عضو هستند.اين جامعه مثل هر جامعه ديگري متأثر از روابط متقابل و ارتباطات عناصر تشكيل دهنده است. در دانشگاه روابط متقابل دانشجويان، كاركنان و اساتيد مي تواند درپاره اي از اوقات سبب مخاطراتي براي هر يك از طرفين رابطه شده و يا در مواقعي هزينه هايي براي دانشگاه ايجاد نمايد كه اين هم نيازمند مرجعي براي داوري مي باشد. با توجه به مصلحت هاي كلان آموزش عالي، ورود پليس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابراين مرجع داوري در جهت احقاق حقوق دانشجويان و رعايت مصالح دانشگاه، بنابر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1374، شوراي انضباطي است كه در دانشگاه ها تشكيل و به تخلفات دانشجويي رسيدگي مي تمايد. مشابه اين نهاد در مورد كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه نيز وجود دارد.
2. رسالت شوراي انضباطي: دوره دانشجويي عبور از دوره نوجواني به جواني است و زمان آموختن و تجربه اندوزي جهت ورود به عرصه هاي جدي زندگي است. لذا تشكيل شوراي انضباطي احترام گذاشتن به دانشجو و ايجاد جايگاه ويژه رسيدگي به تخلفات دانشجويي مي باشد تا تبعات سنگين قضايي بر دوش دانشجويان سنگيني نكند. با اين اوصاف شوراهاي انضباطي با حداكثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجويان برخورد مي نمايند و فرصت جبران براي دانشجويان لحاظ مي شود، لذا صدور آراء تعليقي، اخذ تعهد مكتوب و تذكر هاي انضباطي فرصتي است براي جبران گذشته و در صورت عدم تكرار خطا و بر اساس مصلحت و تشخيص اعضاي شوراي انضباطي دانشگاه، امكان حذف برخي از سوابق انضباطي پس از پايان دانش آموختگي مطابق آئين نامه ميسر خواهد بود.
3. صلاحيت شورا: بر اساس ماده 4 شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباطي، شوراي انضباطي صالح به رسيدگي به كليه گزارش هاي رسيده در مورد دانشجويان از سوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه بوده و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر مي نمايد.
بنابراين چنانچه:
1. تخلفي در زمان دانشجويي صورت گيرد.
- داخل دانشگاه
- خارج دانشگاه
2. به هر نحو به شوراي انضباطي اطلاع داده شود.
- گزارش حقوقي
- شكايات شاكي خصوصي
3. از طرف دانشجويي ظلمي در حق دانشجوي ديگري صورت گيرد.
4. از طرف محاكم قضايي دانشجو محكوم شود.
در اين صورت شوراي انضباطي صالح به رسيدگي مي باشد.
4. شوراهاي رسيدگي كننده انضباطي:
- شوراي بدوي انضباطي در دانشگاه 
- شوراي تجديد نظر انضباطي در دانشگاه
- شوراي مركزي انضباطي در سازمان امور دانشجويان (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
5. نحوه رسيدگي به تخلفات انضباطي :
- وصول گزارش يا شكايات از اشخاص حقيقي يا حقوقي
- تكميل تحقيقات از منبع گزارش يا شكايات و ساير مراجع مرتبط
- احضار دانشجو در وقت مقرر با احضاريه مكتوب (حداكثر 2 مرتبه)
- در صورت عدم حضور دانشجو معلق نمودن فايل آموزشي
- حضور در دبيرخانه و دفاع از اتهامات وارده به صورت شفاهي و مكتوب
- طرح موضوع در شوراي بدوي انضباطي
- صدور حكم بدوي (در صورت محكوميت)
- ابلاغ حكم بدوي (فرصت 10 روزه اعتراض به حكم بدوي به صورت مكتوب)
- طرح درخواست تجديد نظر دانشجو در شوراي تجديد نظر انضباطي
- صدور حكم قطعي و اجراي حكم
6. مصاديق تخلفات:
الف) تخلفات عمومي :
در ماده 3 شيوه نامه اجرايي مصاديقي از جرائم عمومي همچون تهديد و توهين و ضرب و جرح و جعل و ... ذكر گرديده است. به عنوان مثال چنانچه دانشجويي به يكي از دانشجويان ديگر يا اساتيد خود توهين نمايد، پس از طي مراحل رسيدگي شوراي انضباطي مي تواند دانشجو را بر اساس نوع و كيفيت تخلف، از تذكر كتبي بدون در ج در پرونده تا بند 12 تنبيهات (منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال) محكوم نمايد.
ب) تخلفات آموزشي و اداري:
از مصاديق تصريح شده در شيوه نامه اجرايي، تقلب در امتحان يا تكاليف مربوطه مي باشد. دانشجويان بايد توجه داشته باشند همراه داشتن اطلاعات، تجهيزات و يا امكانات به صورتي كه مجاز نباشد تقلب محسوب شده و مي تواند تبعات ناخوشايندي به همراه داشته باشد ازجمله درج نمره 25/0 در ريز نمرات كه به هيج وجه قابل حذف از كارنامه نمي باشد.
از مصاديق ديگر فرستادن يا شركت كردن به جاي ديگري در جلسه امتحان است كه تنبيهات شديدي را به دنبال خواهد داشت.
همچنين در زمينه مسائل اداري نيز دانشجويان موظفند كليه قوانين و مقررات دانشگاه و خوابگاه را در طول زمان تحصيل مراعات نمايند، از جمله ورود خروج به دانشگاه كه مي بايست با همراه داشتن كارت دانشجويي صورت پذيرد شركت در نشست ها و تجمع هاي دانشجويي فاقد مجوز كه مصداق اخلال در نظم عمومي دانشگاه است و دانشجويان شركت كننده بعنوان متخلف شناخته شده و به شوراي انضباطي معرفي خواهند شد. دانشجويان در خصوص مجوز دار بودن يا نبودن تجمع ها مي توانند از اداره انتظامات دانشگاه و يا معاونت فرهنگي دانشگاه سوال نمايند.
ج) تخلفات اخلاقي:
رعايت شئونات دانشجويي و دانشگاه از انتظارات به حق عناصر تشكيل دهنده دانشگاه نسبت به همديگر مي باشد.
- از بارزترين مصاديق تخلفات اخلاقي، استعمال دخانيات است، استفاده از مواد دخاني در دانشگاه و اماكن مرتبط ممنوع مي باشد.
- برخورد شوراي انضباطي با استفاده كنندگان از مواد مخدر و مشروبات الكلي وابزار آلات قمار بسيار سنگين و غير قابل برگشت خواهد بود.
- سرآغاز مصرف اين گونه مواد، كشيدن سيگار است پس هر كس پيشنهاد استعمال سيگار به شما مي دهد به يقين دوست شما نيست و چه بسا شما را در مسيري قرار دهد كه بر آينده تحصيلي و شغلي شما اثرات جبران ناپذيري را تحميل نمايد. لذا با كمي هوشياري قطعا در دوستي با او تجديد نظر خواهيد كرد.
- از ديگر مسائل اخلاقي، رعايت ضوابط و قوانين پوششي دانشگاه است. بر دانشجويان پسر و دختر لازم است بر اساس قوانين پوششي دانشگاه رفتار نمايند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه جلسه 566 خود مصاديق مجاز و غير مجاز پوشش محيط هاي آموزشي دانشگاه (كلاس، سفرهاي مطالعاتي، اردو، سلف، داخل سرويس ها و ...) را كاملا تعريف نموده است.
بنابراين انتظار مي¬رود تمام دانشجويان اهتمام جدي به رعايت مقررات داشته و در ايجاد نظم و انضباط محيط دانشگاه پيش قدم باشند.
همچنين دانشجويان عزيز مي بايست شؤون اسلامي و دانشجويي را در رفتار با همكلاسي خود مراعات نمايند و پايبند به مسائل شرعي و قانوني باشند و از حدود متعارف تجاوز ننمايند.
د) تخلفات با مضامين سياسي:
دانشگاه محل رشد علمي و اخلاقي سياسي است و بروز عقايد تا زماني كه خدشه اي به نظم عمومي وارد نكند و يا تعرضي به مسائل ديني و فرهنگي نداشته باشد محترم بوده و هيج فردي حق تفتيش عقايد را ندارد. انتظار است كه دانشجويان كه نخبگان كشور به حساب مي آيند بر اساس مقررات جاري دانشگاه به فعاليت هاي آگاهانه سياسي پرداخته و از هر گونه سياست بازي كه هزينه هايي ر ا براي دانشجو و دانشگاه و نظام ايجاد مي نمايد، پرهيز كنند.
از مصاديق بارز تخلفات سياسي ايجاد بي نظمي در محيط دانشگاه مي باشد كه با صلاحديد شورا مي تواند به اخراج از دانشگاه بيانجامد. پس مراقب باشيم شور و نشاط جواني و احساسات پاك مان را در جهت منافع ديگران قرار ندهيم.
7. تنبيهات انضباطي:
- چنانچه دانشجويي يكي از بندهاي موصوف، كه مختصري از آن به عنوان آشنايي توضيح داده شد انجام دهد، شوراي انضباطي دانشگاه در صورت احراز مي تواند از موارد زير براي تنبيه استفاده نمايد:
1. احضار و اخطار شفاهي و كتبي
2. تذكر كتبي با و بدون درج در پرونده دانشجو
3. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
4. دادن نمره 25/0 در درس يا امتحان مربوط به تقلب
5. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده از تحصيل
6. دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.
7. منع موقت از تحصيل به مدت يك تا چهار نيمسال تحصيلي با احتساب سنوات يا بدون احتساب سنوات
8. تغيير محل تحصيل و يا تبديل دوره تحصيلي
9. اخراج از دانشگاه
توفيق و سربلندي شما آرزوي قلبي ماست
دبيرخانه شوراي مركزي انضباطي دانشجويان 
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/25
تعداد بازدید:
2740
معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي ، نبش خيابان جلفا ، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت دانشجويي دانشگاه هنر اصفهان
031-36251167
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal