۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
برگزاری دو سالانه جایزه ملی پژوهش های برتر روابط فرهنگی بین المللی
به اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰه ملی پژوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ" را در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 1399 ﺗﺎ آذر 1402ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و راﻫﺒﺮدی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ، تعلق خواهد گرفت.
 
 
 
 
تاریخ:
1402/08/17
تعداد بازدید:
282
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal