دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
معاون پژوهشی
دكتر محمود قلعه نويي
- دكتراي مهندسي شهرسازي --------- -دانشيار،دانشكده معماري و شهرسازي
m.ghalehnoee@aui.ac.ir
دانش آموخته ي دكتري مهندسي شهرسازي - دانشگاه Paris-Est- پاريس-1387---كارشناسي ارشد معماري - دانشگاه علم و صنعت ايران- تهران-1380
مأموريت و اهداف

برنامه جامع مركز كارآفريني دانشگاه (به روزرساني شهريور 97)

اهداف كلان مركز كارآفريني دانشگاه در چهار محور اصلي:

1- نهادينهسازي مهارتهاي كارآفريني و كسب و كار در دانشجويان و دانش‌آموختگان

2- توانمندسازي مهارتمحور دانشجويان در رشتههاي تخصصي

3- حمايت از ايدههاي كارآفريني دانشجويان جهت توسعه كسب وكارهاي دانشجويي

4- طراحي و توسعه فعاليتهاي همراه با خلق ارزش جهت افزايش سطح اشتغال و كارآفريني دانشجويان و دانش‌آموختگان

 

G          هدف كلي:        جدول 1- 1- نهادينه‌سازي مهارت‌هاي كارآفريني و كسب وكار

O1      هدف اختصاصي:          

S1-1     استراتژي:        1- پياده‌سازي عملياتي چرخه از ايده تا عمل

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

1-1- برگزاري هدفمند دورهها و كارگاههاي كارآفريني در سه فاز

الف: ايجاد شناخت و آگاهي نسبت به كارآفريني (آموزش دربارهي كارآفريني)

ب- مجهز ساختن افراد به ديدگاه كارآفرينانه و فرهنگ كارآفرينانه (آموزش از طريق كارآفريني)

ج- آماده سازي افراد براي كارآفرين شدن (آموزش براي كارآفريني)

مركز كارآفريني

شروع سال تحصيلي

پايان اسفندماه

ايجاد مهارتهاي اعتماد به نفس، عزت نفس، كار تيمي، ايده پردازي، نوآوري، مديريت زمان و ...

گزارش كارشناس مركز كارآفريني

1-2- برگزاري پنلها، نشست ها و ميزهاي ايدهپردازي و انتقال تجربه با حضور كارآفرينان موفق و سرمايه گذاران

مركز كارآفريني

از شروع سال تحصيلي به صورت ماهانه

پايان سال تحصيلي

 

مستندسازي

1-3- برگزاري مسابقههاي تفكر كارآفرينانه با همكاري بخش خصوصي

مركز كارآفريني

دو بار در سال تحصيلي

-

حل مشكلات و چالشهاي شركتهاي مشاركت كننده

گزارش شركت

1-4- برگزاري رويدادهاي كارآفرينانه همچون رويدادهاي استارت آپي، ايده شو، ويكند و ....

كميته كارآفريني

دو بار در سال تحصيلي

-

راه اندازي استارتاپ ها يا باشگاه هاي كارآفريني

گزارش رويداد

 

G          هدف كلي:          جدول2- توانمندسازي مهارتمحور دانشجويان در رشتههاي تخصصي

O1      هدف اختصاصي:          

S1-2     استراتژي:          آموزش از طريق انجام و آموزش كارآفرينانه در هر گروه آموزشي

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

2-1- برگزاري كارگاهها و دورههاي تخصصي -عملياتي با حضور اساتيد صاحب نام و متخصص

نماينده كارآفريني دانشكده ها

شروع سال تحصيلي

-

انجام مهارت توسط فراگيران

گزارش نماينده كارآفريني

2-2- آموزش نرم افزارهاي تخصصي يا دورههاي مكمل براي هر رشته تخصصي

نماينده كارآفريني دانشكده ها

شروع سال تحصيلي

-

انجام مهارت توسط فراگيران

گزارش نماينده كارآفريني

2-3- شبكه سازي با كارآفرينان برتر و نمونه هر رشته تخصصي و استفاده اثربخش از ظرفيت‌هاي آنها و انتقال تجربه به دانشجويان

نماينده كارآفريني دانشكده ها

شروع سال تحصيلي

-

-

گزارش نماينده كارآفريني

2-4- جايزه سالانه خلاقيت و نوآوري هنري با مشاركت بخش خصوصي در سه زمينه: دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه

مركز كارآفريني

ارديبهشت ماه هر سال

-

 

 

2-5- جايزه فارغ التحصيلان موفق در حوزه كارآفريني و ارتباط مستمر با آنها همراه با برگزاري جلسه هاي انتقال تجربه

مركز كارآفريني

ارديبهشت ماه هر سال

-

 

 

2-6- پويا سازي محيط خوابگاه‌هاي دانشجويي در راستاي حركت به سمت كارآفريني و توليدات ارزش‌افزاء با برگزاري كارگاه‌هاي عملي- مهارتي

 

 

 

 

 

2-7- ايجاد هفته كارآفريني در تقويم رسمي دانشگاه همراه با برنامه هاي كاربردي، نمايشگاه ها، جشنواره‌ها و بازارچه هاي دانشجويي و مشاركت بخش خصوصي و سازمان هاي مرتبط (اجراي پايلوت براي يك سال)

مركز كارآفريني

 

 

 

 

 

G          هدف كلي:     جدول 3- حمايت از ايدههاي كارآفريني دانشجويان جهت توسعه كسب وكارهاي دانشجويي

O1      هدف اختصاصي:          

S1-3     استراتژي:     توسعه باشگاههاي كارآفريني دانشجويي

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

3-1- حمايت از باشگاههاي كارآفريني دانشجويي و دانش آموختگان

مركز كارآفريني+ نمايندگان كارآفريني

هميشه

-

افزايش باشگاههاي كارآفريني

گزارش هر باشگاه

3-2- ظرفيت سنجي و امكان سنجي تقاضاهاي هنري در سطح استان اصفهان و انطباق و ارتباط آن با پتانسيل‌هاي دانشجويان

نمايندگان كارآفريني

-

-

انجام چند پروژه بخش خصوصي و دولتي

گزارش

3-3- تهيه بانك اطلاعاتي جامع از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي اساتيد، دانشجويان و دانش‌آموختگان هر دانشكده جهت معرفي و اخذ سفارش‌هاي بازار و صنعت

نمايندگان كارآفريني

-

-

ايجاد پايگاه رزومه دانشجويي، دانش‌آموختگان و اساتيد

گزارش

3-4-همكاري با نهادهاي (صندوق كارآفريني اميد، بانك رسالت، بنياد بركت و ...) حامي كارآفريني در سطح استان و كشور جهت حمايت از فعاليتهاي كارآفريني دانشجويان و فارغ التحصيلان

مركز كارآفريني+ نمايندگاه كارآفريني

-

-

جذب حمايت مالي

گزارش

3-5- ايجاد كيلينيك كارآفريني و كسب وكار جهت حمايت از ايده هاي دانشجويي و تسهيل تجاري سازي ايده ها

مركز كارآفريني

-

-

 

 

3-5- برگزاري برخي از جلسههاي كميته كارآفريني در شركتها و نهادهاي حامي فعاليت هاي كارآفريني

كميته كارآفريني

-

-

برگزاري حداقل 2 جلسه

گزارش

  

G        هدف كلي:   جدول 4- طراحي و توسعه فعاليتهاي همراه با خلق ارزش جهت افزايش سطح اشتغال و كارآفريني دانشجويان و دانش‌آموختگان

O1      هدف اختصاصي:          

S1-4     استراتژي:                                    

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

4-1- راه‌اندازي فروشگاه فيزيكي و الكترونيك آثار هنري

مركز كارآفريني

-

-

ايجاد يك فروشگاه فيزيكي + وب سايت فروش آثار

 

4-2- راه‌اندازي مدرسه كارآفريني هنر

مركز كارآفريني+ نمايندگان كارآفريني

بعد از امتحانات نيم سال دوم

شروع سال تحصيلي

جذب حداقل 100 فراگير در هر دوره

 

4-3- درآمدزايي از كارگاهها، آزمايشگاهها و ظرفيت هاي مازاد دانشگاه با همكاري دانشكدهها و دانشجويان

 

 

 

 

 

4-4- ايجاد و راه‌اندازي صندوق كارآفرينان هنر با مشاركت خيرين و كارآفرينان

نمايندگان كارآفريني

-

-

جذب كمك هاي نقدي

 

4-15- تشكيل كميته درآمدزايي دانشگاه با مشاركت معاونت مالي و واحد طرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
241
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان چهار باغ پائين، حد فاصل چهار راه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس (شماره 31)، پلاك 17، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
تلفن       :   34460755-34460328-34489755   (031
دورنگار :   34460909    (031
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal