۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
رياست دانشگاه
مصطفي كياني
دكتراي معماري - رزومه

-      متولد: اصفهان ، 1338

-      مرتبه علمي : دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه هنر(تهران)

    - كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه تهران،1371

    - دكتري معماري از دانشگاه تهران،1379

 آدرس ايميل،
؛ 
kiani@art.ac.ir و ،mkianie@hotmail.com

 

 
 
 پيشينه آموزشي و تدريس دانشگاهي
• آغاز فعاليت: 1372
1- دروس پايه معماري (تخصصي)- كارشناسي
2- دروس طرح معماري (يك تا پنج)- كارشناسي
3- درس معماري معاصر- كارشناسي
4- دروس برنامه ريزي فضاي معماري و نقد معماري معاصر- كارشناسي ارشد
5- دروس طرح معماري و طرح معماري داخلي – كارشناسي ارشد
6- راهنمايي پايان نامه هاي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد
7- درس مباحث منتخب در معماري – دكتري
8- درس بررسي و نقد معماري معاصر ايران- دكتري
9- راهنمايي رساله هاي دكتري معماري
• تدريس در دانشگاه هاي: تهران، هنر اصفهان، پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران، بين المللي امام خميني قزوين، سوره تهران، دانشكده ميراث فرهنگي و دانشگاههاي آزاد اسلامي ( قزوين، تهران جنوب ،كيش)

 پيشينه علمي
الف : مقاله علمي – پژوهشي

1- توسعه و گسترش دوره كارشناسي معماري داخلي، راه حل ها و ضرورت تشكيل آن در دانشگاه هاي معتبر، نامه معماري و شهرسازي، ص 5-24، سال دوم، شماره 4، بهار و تابستان1389
2- بازشناسي مكان، مطالعه موردي ميدان شهرداري رشت، نامه معماري و شهرسازي، ص 60-73، سال سوم، شماره 8، بهار و تابستان1391
3- خاستگاه معماري مدرن در تهران :بررسي و شناخت اولين بناي معماري مدرن در پايتخت كشور، نامه معماري و شهرسازي، ص 39-58، سال ششم، شماره 11، پاييز و زمستان1392
4- جايگاه هنرآجركاري تزييني در معماري دوره پهلوي اول، هنرهاي زيبا، ص 15-28، دوره 18، شماره 1، بهار 1392
5- بررسي و شناخت مباني طراحي داخلي بر مبناي ادراك نابينايان و كم بينايان، نامه معماري و شهرسازي، ص 18-36، سال هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان 1393
6- تداوم فضايي در معماري معاصر ايران، بررسي ميزان تاثير پذيري معماري معاصر ايران از معماري غرب و معماري ايراني، نقش جهان، تربيت مدرس،
-7Interior architecture in therapy spaces or architecture desigen in medical spaces.، Journal of basic and pril، May201
7- و.....

ب: مقاله علمي _ ترويجي

1- تاثيرات باستانگرايي بر معماري دوره پهلوي اول، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، زمستان 83
2- طراحي در محدوده هاي تاريخي و نگرشي در يك طرح باززنده سازي در مجموعه تاريخي شوشتر، (مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصي آبادي، تابستان 85
3- فرم از استراتژي پيروي مي كند، نقش تحول يافته معماري داخلي در دنياي حرفه اي، فصلنامه تخصصي آبادي، زمستان 86
4- يادمان هاي جنگ، نمادهاي فرهنگي، ( مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار 87
5- ميراثي از معماري ايران درآسياي ميانه ، بخارا و سمرقند ، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار تابستان 84
6- مشق معماري معاصر ايران، نگرشي به بناهاي ميدان مشق تهران و موقعيت جديد دانشگاه هنر، ( مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 85
7- از زبان عمومي تا بيان هنري، دو ماهنامه گزارش گفتگو، آذر و دي 82،
8- مهندسان، معماران، هنرمندان، ماهنامه "نما"، اصفهان، خرداد و تير 85
9- از تخريب تا توان بخشي، تحولات ديدگاهي در مواجهه با بافت قديم شهرهاي اسلامي، مورد مطالعاتي: حلب- قزوين،( مقاله مشترك)، نشريه اينترنتي "نوسازي"، مرداد 89
10- نقش طراحي در بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، نشريه كميته علمي توسعه پايدار،82
11-بررسي بازتاب اصول فرهنگي در معماري – تحليل تطبيقي بر اساس نظريه راپاپورت در معماري بومي گرگان، شهر و معماري بومي، (پذيرش چاپ)
12- كودتاي نظامي 1299 و معماري نظامي گرايانه، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، پاييز و زمستان 79
13- بخاراي گرم، سمرقند شيرين، فصلنامه هنرهاي تجسمي، زمستان 77
14- طبيعت در آثار معماران، نقش سمبل هاي طبيعت و جهان هستي در نگاه فرمال معماران، فصلنامه معماري و فرهنگ، بهار 80
15- انديشه هاي جان راسكين: معماري هنر و زيبايي، فصلنامه معماري و فرهنگ، تابستان 80
16- انديشه هاي جان راسكين: در باره مرمت، فصلنامه معماري و فرهنگ، پاييز 80
17- معماران دوره بيست ساله: از پرورش تا آموزش معماران و ظهور طبقه جديد معماران، فصلنامه معماري و فرهنگ، بهار 81

پ: مقالات كوتاه

1- توسعه پايدار و بازسازي بم، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار 83
2- معماري اسلامي، واژه يا مفهوم، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار و تابستان 84
3- معماري روز، معماري معاصر، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 85
4- فرهنگ معماري و معماري فرهنگي، فصلنامه تخصصي معماري، بهار 87
5- معماري داخلي، نياز ضروري جامعه علمي و حرفه اي، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 87
6- معماري و بافت روستايي، (سخن تحنيت)، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 87
7- خانه هاي ديروز، خانه هاي امروز، فصلنامه تخصصي آبادي، تابستان 86

ت: مقالات ترجمه

8- آيا وحدت امكان پذير است؟ چارلز جنكز، (ترجمه) فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز و زمستان 82
9- احساس تاريخي، مفهوم سنت از ديدگاه تي.اس. اليوت و بيان آن در معماري، كالين سنت جان ويلسون، (ترجمه) فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 81
10- مساجد اسپانيا و شمال آفريقا، آنتونيو فرناندز پورتاس، (ترجمه) فصلنامه هنر- وزارت ارشاد
11- مدينه الزهرا، آنتونيو واليوترانو، ( ترجمه) فصلنامه هنر- وزارت ارشاد
12- مساجد و مراكز اسلامي در ايالات متحده امريكا، عبدالحميد لطيفي، ( ترجمه مشترك) فصلنامه تخصصي آبادي
13- عملكردهاي جديد در بناهاي قديمي و بررسي تغيير كاربردي در معماري از منظر زيبايي شناختي،(ترجمه) ، هفت شهر، نشريه سازمان عمران و بهسازي وزارت راه و شهرسازي، 1390

ث: كتاب ها(تأليف، ترجمه)

1- معماري دوره پهلوي اول، دگرگوني انديشه ها، پيدايش و شكل گيري معماري دوره بيست ساله(1320- 1299)، ]تأليف1383 [(چاپ سوم)، انتشارات مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران
2- معماري سطوح (Surface Architecture)، نويسندگان: ديويد ليتر بارو، محسن مصطفوي.2003 ، ترجمه، نشر دانشگاه هنر، تهران 1389
3- فرآيند حرفه اي شدن در معماري داخلي (Becoming an Interior Designer)، كريستين پيوتروفسكي، 2004، ترجمه، نشر دانشگاه هنر، تهران 1392


ج: تدوين كتاب(به شيوه گردآوري) و مجموعه مقالات

1- تدوين مجموعه مقالات (مجموعه مقالات علمي و تخصصي شهرسازي و معماري استانهاي كشور- وزارت مسكن و شهرسازي)،نشر مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي،1384
2- پژوهشنامه (مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي) تدوين مجموعه طرحها،نشر مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي،1384


 كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي

- پايان نامه دكتري، پژوهش فرهنگي –تشويقي،1380
- نمايشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافيك ايران، لوح تقدير،1375
- پايان نامه دكتري، تقدير كتبي،1379

 ديگر فعاليتهاي علمي، آموزشي_ پژوهشي (از آغاز تا 94)

- راهنمايي بيش از................ پايان نامه در مقطع كارشناسي
- راهنمايي بيش از....... پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد
- راهنمايي ........... رساله دكتري
- داوري بيش از 45 مقاله علمي پژوهشي و نيز ديگر مقالات علمي ترويجي و علمي مروري
- داوري و ارزشيابي بيش از 10 كتاب تخصصي( كتاب فصل- كتاب سال)
- داور بيش از 6 طرح پژوهشي( دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي)
- ناظر دو طرح پژوهشي


 مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي

- رئيس دانشگاه هنر اصفهان، خرداد94 تاكنون
- رئيس مركز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي- وزارت مسكن و شهرسازي، 86-80
- رئيس دانشكده معماري و شهرسازي- دانشگاه هنر، 90-86
- سرپرست مجموعه پرديس كرج-دانشگاه هنر، 90-87
- مدير گروه دكتري معماري- دانشگاه هنر، 94-92
- معاون پژوهشي دانشكده معماري و شهرسازي- دانشگاه هنر، 86-82
- مدير گروه معماري- دانشگاه سوره ، 77-76
- مدير مسئول نشريه علمي پژوهش نامه معماري و شهرسازي(دانشگاه هنر)، 89 تاكنون
- مدير مسئول نشريه علمي پژوهش نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي (دانشگاه هنر)، 95-89
- مدير مسئول نشريه علمي پژوهش نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي (دانشگاه هنر)، 95-89
- سردبير فصلنامه تخصصي معماري و شهرسازي" آبادي"، 88-81 و 93


 ديگر سوابق اجرايي و مديريتي

- عضو هيأت علمي و برگزار كننده همايش بين المللي شهرهاي جديد، 1384
- عضو كميته علمي سومين همايش معماري داخلي و دكوراسيون، 1392
- ايجاد و راه اندازي رشته" معماري داخلي" در مقطع كارشناسي دانشگاه هنر تهران- 1393
- عضو هيات تحريريه: فصلنامه "هفت شهر"،1389 تاكنون
- دبيرهمايش ملي قانون جامع شهرسازي و معماري كشور
- عضو كميته ملي توسعه پايدار، (نماينده وزارت مسكن و شهرسازي) 81 تا 86
- عضو شوراي آموزش وزارت مسكن و شهرسازي ،22/10/80-21/5/86
- عضو كميته برنامه ريزي حوزه شهرسازي و معماري در برنامه چهارم توسعه، 18/3/82-18/3/83
- عضو كميته راهبري طرح بازنگري زيست محيطي انرژي- سازمان حفاظت محيط زيست،25/4/81-¬-
- عضو شوراي هم انديشي در امور شهرسازي و معماري- وزارت مسكن و شهرسازي ،20/1/85-21/5/86
- عضو شوراي برنامه ريزي و سياستگزاري همايش معماري و شهرسازي اصفهان ،23/12/85-
- عضو كميته فني بازرگاني ، دانشگاه هنر،22/12/90-20/7/90
- مسئول كار گروه متقاضيان دومين فراخون جذب هيات علمي– دانشگاه هنر،9/4/89-20/7/90
- عضو گروه تخصصي هنر و معماري- بيست و پنجمين جشنواره بين المللي خوارزمي،20/9/90- -
- عضو كميته بازنگري دروس رشته معماري داخلي در مقطع كارشناسي ارشد – دانشگاه تهران،26/7/90- تاكنون
- عضو كميته علمي همايش بين المللي زندگي پياده در شهر تهران – شهرداري تهران،11/10/90—
- عضو شوراي بررسي كار گروه تحول علوم انساني – وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري،28/3/91- تاكنون
- عضو كميته كارآفريني دانشگاه ،13/9/91- تاكنون فعاليتهاي معماري

- طراحي مجموعه مسكوني 53 واحدي( ويژه كارگران) - شهرك پرند
- طراحي معماري داخلي و محوطه سازي غرفه بنياد مستضعفان- نمايشگاه بين المللي تهران
- طراحي و اجراي معماري داخلي و هنري غرفه سپاه پاسداران
- مطالعه و طراحي پارك 2 هكتاري والفجر- شهرداري منطقه 15 تهران- ميدان بسيج
- طراحي و اجراي چندين واحد مسكوني و ويلايي
- طراحي ساختمان مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي- شهرضا
- همكاري در طراحي 300 واحدي مسكوني حسن آباد- كرج
- همكاري در طراحي هتل 10 طبقه رضويه كاشاني ها- مشهد
- طراحي و تصحيح نماهاي واحدهاي مسكوني مجموعه شهيد محلاتي تهران
- طراحي قسمتي از پارك در محله سيزده آبان- تهران


 فعاليتهاي هنري

- كسب درجه ممتاز خوشنويسي از انجمن خوشنويسان ايران
- شركت در چند نمايشگاه جمعي گرافيك و خوشنويسي- از جمله چندين نمايشگاه دو سالانه گرافيك ايران
- فعاليت در زمينه هاي مختلف گرافيك و مسابقات معتبر ملي و دولتي: برنده اول نشان شركت پست، برنده سوم نشان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نشان شركت عمران شهرهاي جديد، پژوهشكده توسعه كالبدي و ...
- فعاليت و اجراهاي متعدد در زمينه هاي مختلف گرافيك و تبليغات: عكاسي تبليغاتي، پوستر، بروشورهاي مجله اي و نمايشگاهي، رزومه سازمانها، فعاليت هاي چاپ و نشرياتي، طراحي جلد كتب و نشريات، طراحي و بسته بندي و آفيش هاي تبليغاتي و ...
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/12
تعداد بازدید:
16360
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136249836 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal