۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
در گفتگو با معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان مطرح شد:
تحقق ايده تبديل خوابگاه به سرا با «صبا»
تحقق ايده تبديل خوابگاه به سرا با «صبا»
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به ايده تبديل خوابگاه ها به سراهاي دانشجويي تاكيد كرد: سراي دانشجويي صبا با توجه به امكان سنجي و شرايط و محدوديت هاي دانشگاه، مصداق مناسبي براي تحقق اين ايده است. و اميدواريم دانشگاه در دراز مدت بتواند مالك مجموعه هايي براي سراهاي دانشجويي دختران و پسران گردد.
آقاي دكتر محمدي راد پيرامون وضعيت خوابگاه هاي دانشجويان دانشگاه و لزوم تغيير آن عنوان داشت: تغيير مكان خوابگاه هاي دانشجويي دخترانه دانشگاه هنر اصفهان ، بر اساس مطالعات و تجربيات پيشين صورت گرفت. سيصد و پنجاه دانشجوي دختر در سال گذشته در دو خوابگاه سكونت داشتند. اين ساختمان ها حدود 15 مشكل حاد و اساسي داشت كه از جمله مي توان به نبود فضاي تفريحي كافي و حريم شخصي مناسب، كمبود فضاي استاندارد براي دانشجو، عدم دسترسي ها و امكانات ايمني اشاره كرد كه اعتراض بحق دانشجويان را نيز در پي داشت و در يك مورد، بروز آتش سوزي در يكي از اين ساختمان ها، مدتها دانشگاه را درگير مشكلاتي كرد.
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه افزود: فضاي استاندارد خوابگاهي، فضايي است كه در آن دانشجو بتواند به مطالعه، استراحت و برنامه هاي شخصي اش در جهت ارتقا بپردازد.
آقاي دكتر محمدي راد پيرامون آسيب هاي محيط خوابگاه در سال هاي گذشته ادامه داد: اين خوابگاه ها معمولا ساختمان هاي مسكوني هستند كه تغيير كاربري داده شده اند. از سوي ديگر، فضاي خوابگاهي دانشگاه هنر اصفهان استيجاري است و پيمانكار با دريافت هزينه مبادرت به سرويس دهي به دانشجو مي كند كه بخشي از هزينه توسط دانشجو پرداخت مي شود و بخش ديگري بصورت يارانه توسط دانشگاه تامين مي گردد.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور و تاثير آن بر همه اقشار جامعه خاطر نشان كرد: با توجه به افزايش قيمت ها و تورمي كه در كشور وجود دارد، پيش بيني و مذاكرات اوليه، حاكي از افزايش 50 درصدي در هزينه هاست كه اين امر، هزينه مالي بالايي به دانشجو تحميل مي كند. او افزود: اين هزينه بالا، در سالهاي گذشته هم باعث انصراف حدود يك ششم دانشجويان غيربومي شده است.
آقاي دكتر محمدي راد در ادامه تاكيد كرد: همچنين شوراي نظارت بر خوابگاه هاي غيردولتي كه در دانشگاه اصفهان مستقر است در سال جديد خوابگاه هايي كه استاندارهاي لازم را نداشته اند از دور خارج كرده و به نوعي تعداد اين خوابگاه ها از 44 عدد به 8 عدد در سال جديد رسيده است. از سوي ديگر رقابت دانشگاه ها براي گرفتن اين خوابگاه هاي محدود نيز تشديد شده بود. اگر ما با همين وضعيت ادامه مي داديم دانشجويان و دانشگاه در سال جديد با بحران اقتصادي و مكاني روبرو مي شدند.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان درباره چگونگي تعيين خوابگاه جديد براي دانشگاه گفت: چندين نقطه شهر امكان سنجي شد و در نهايت به خوابگاه هاي دانشگاه صنعت آب و برق وابسته به وزارت نيرو رسيديم كه مورد نوجه دانشگاه صنعتي و اصفهان هم بود. او افزود: در حين بازديد از سراي دانشجويي صبا متوجه شديم كه اين مجموعه، امكان استقرار كارگاه هاي آموزشي تخصصي را نيز دارد و طبيعتا همجواري خوابگاه و كارگاه ها، دسترسي كارگاه به غذاخوري و ديگر امكانات، نكات مثبت و قابل توجهي بود. از سوي ديگر با توجه به قوانين مربوط HSE (امنيت و ايمني در محيط كار) و وجود برخي كارگاه هاي پرخطر در دانشگاه، انتقال كارگاه ها به محيط هاي ايمن و با ظرفيت مناسب ضرورت داشت مثل كارگاه هاي دانشكده هاي نقاشي، طراحي صنعتي، صنايع دستي و ... و اين امر از سال گذشته در قالب بخشنامه هايي، مورد تاكيد وزارت علوم نيز قرار گرفته است.
آقاي دكتر اميرعباس محمدي راد با اشاره به پتانسيل مناسب كارگاه هاي مجتمع دانشجويي صبا براي دانشجويان و دانشگاه خاطرنشان كرد: وجود خوابگاه كارگاه ها را تقويت مي كند و كارگاه هم مكمل حضور دانشجويان در خوابگاه است. اين مجموعه فرصت هايي به وجود مي آورد.
او تاكيد كرد: چون دانشگاه هنر اصفهان، خانه هاي تاريخي را در اختيار دارد لذا در توسعه فضاها و تغييرات مورد نياز در مضيقه بوده ايم. به مشكل كمبود مكان، دانشگاه ناگزير به برگزاري كارگاه ها با 5 يا 6 دانشجو بوده و كلاس 30 نفره براي برگزاري كارگاه به چند زمان و مكان تقسيم مي شد. در اين بين مجبور به برگزاري كارگاه ها با اساتيد مختلف بوديم كه اين امر هم باعث مقايسه بين كلاس و دانشجوها مي شد. همچنين هزينه هاي زيادي بر دانشگاه تحميل مي شد. اكنون با انتقال كارگاه ها چندين سالن و كلاس خالي و به فضاي دانشكده ها اضافه شده است و از ظرفيت ايجاد شده مي توان به بهبود كيفيت و تعداد كلاس هاي نظري انديشيد.

مزيت هاي محيط جديد نسبت به خوابگاه هاي خود گردان
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان درباره سراي دانشجويي دخترانه صبا اظهار داشت: سراي دانشجويي صبا استانداردهاي خوابگاهي را به نحو احسن در خود دارد. حريم خصوصي دارد، اجازه فعاليت هاي گروهي، گردهمايي و فوق برنامه مي دهد. اين فضا براي خوابگاه طراحي و ساخته شده است و دانشجو در آن احساس راحتي مي كند. از نظر تعداد نفرات هم فراتر از استاندارد است. در حالي كه امكانات در هر واحد براي شش دانشجو فراهم است، دانشگاه هر واحد را براي استفاده پنج نفر تعبيه كرده است.
آقاي دكتر محمدي راد اضافه كرد: با توجه به سابقه موجود در اين دانشگاه براي اولين بار مي توانيم ادعا كنيم كه مجموعه خوابگاهي ما تبديل به يك سرا مي شود. خوابگاه هاي غيردولتي اجاره شده توسط دانشگاه در اين سالها، جايي بوده كه دانشجو در آخر وقت به آن مراجعه مي كند و بدون هيچ گونه فعاليتي فقط براي استراحت از آن محيط استفاده مي كند و داراي امكانات حداقلي است. ولي هدف گيري دانشگاه در اين مجموعه تبديل خوابگاه به سرا است. امكان پرداختن به فعاليت هاي صنفي، اجتماعي، و فرهنگي و حتي آموزشي در سرا وجود دارد.
او تاكيد كرد: اين معاونت برنامه هاي مشخصي را با كارشناسان طراحي كرده تا امكان استفاده دانشجو از برنامه ها و آموزش هاي فوق برنامه بهره ببرد. اين سرا مجموعه اي آموزشي است كه دانشجو بدون خروج از سراي دانشجويي مي تواند از آن بهره مند شود. با توجه به وجود يك مجموعه ورزشي در اين سرا امكان اجراي برنامه هاي ورزشي هم وجود دارد و برنامه ريزي مناسبي هم براي آن انجام شده است. در طبقه همكف ساختمان خوابگاه هم سلف سرويس وجود دارد و سرو غذا در آن انجام ميشود، بخش مشاوره هم در سراي دانشجويي صبا اتاق مجزا دارد.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه افزود: در خوابگاه هاي قبلي ما يك اتاق وجود داشت كه هم اتاق تلويزيون بود، هم به عنوان نمازخانه از آن استفاده مي شد و هم سالن مطالعه بود. اين مشكل در سراي دانشجويي صبا حل شده است و فضاهايي داريم كه با كاربري خودش تعريف شده است.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان درباره هزينه هاي سراي صبا براي دانشجويان خاطر نشان كرد: از نظر اقتصادي هم دانشگاه و دانشجو در فضاي جديد يك دوم پارسال هزينه پرداخت مي كنند كه اين مبلغ هم در سه قسط از دانشجوها دريافت مي شود. اين درحالي است كه خدمات رفاهي، صنفي و فرهنگي بيشتر است و هزينه پرداختي دانشجو كمتر خواهد بود.
آقاي دكتر اميرعباس محمدي راد ادامه داد: پيگيري هاي متراكم و فشرده اي براي حل مسئله اياب و ذهاب صورت گرفته و تفصيل آن به زودي اعلام خواهد شد.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هنر اصفهان در پايان خاطر نشان كرد: قطعا هر شروعي سختي هاي خودش را دارد. ادعا نداريم كه كاملترين كار را انجام داديم. به هر حال دانشگاه بايد يك تصميم اساسي مي گرفت و دانشجويان از لحاظ هزينه و امور رفاهي به شرايط بهتري برسند. با توجه به تمام امكان سنجي ها و شرايطي زماني و بودجه اي باور داريم كه بهترين اتفاق در سراي دانشجويي صبا مي تواند رقم بخورد. در اين مسير، راه زياد داريم و نياز به تعامل دانشجوها و مسئولين داريم. ايده ما تبديل خوابگاه به سراي دانشجويي بوده است و اميدوارم در دراز مدت دانشگاه مالك مجموعه هايي شود كه به ساخت سراي دانشجويي دختران و پسران با كيفيت و كميت مطلوب و در شأن دانشگاه مبادرت ورزد.
تاریخ:
1398/06/12
تعداد بازدید:
1226
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal