۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ اسفند
پنجاه اولويت پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه بامواد مخدر رياست جمهوري
 - پيمايش خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در جمعيت عمومي كشور (15 تا 64 سال). (به صورت ملي)
- شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي آزاد اسلامي سراسر كشور و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده . (به صورت ملي)
- شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده . (به صورت ملي)
- نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان¬ها و نحوه مصرف آن¬ها . (به صورت ملي)
- بررسي روند شيوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگان‏ها. (به صورت ملي)
- شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روانگردان‏ها در كارگران محيط‏هاي صنعتي و كاركنان سازمان‏ ها. (به صورت ملي)
- ارزيابي مديريت امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي عضو و مرتبط با ستاد . (به صورت ملي)
- بررسي اثربخشي منابع هزينه شده (هزينه فايده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها.
- كيفيت منابع انساني تخصيص يافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان‏گردانها (كاهش عرضه- كاهش تقاضا).
- تهيه و تدوين نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‏گردان‏ها و پيش‏سازها در هريك از استان‏هاي كشور.
- بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانشآموزان دوره متوسطه دوم و هنرجويان هنرستان‏هاي استان هاي كشور . (به صورت ملي)
- بررسي جامعه شناختي ميزان انگ و هنجارهاي اجتماعي (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثير آن بر شروع مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ايراني)
- طرح 5 ساله تقويم آموزشي كاركنان دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبيرخانه شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور. (به صورت ملي)
- ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم (ويژه والدين، مربيان و دانش‏آموزان). (به صورت ملي)
- ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاه‏هاي دولتي . (به صورت ملي)
- تجارب نوين پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته .
- مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهاني مشاركت‏هاي اجتماعي در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي .
- ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه‎هاي توانمندسازي سازمان‏هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي طي سال‏هاي 1392 تا1396 و ارائه مدل .
- نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‏گردان‏ها.
- شناسايي مولفه‏هاي اصلي در اشتغال بهبود يافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم هاي كارآفريني دانش بنيان در سمن‏هاي فعال حوزه صيانت .
- مطالعه تجارب موفق جهاني در حوزه صيانت با تاكيد بر رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان‏هاي مردم نهاد.
- امكان سنجي استفاده از ظرفيت هاي منطقه‏اي استان‏هاي كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال بهبوديافتگان.
- آينده پژوهي وضعيت قاچاق مواد مخدر، روانگردان‏ها و پيش سازها در داخل كشور.
- بررسي شيوه ها و مسيرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها به داخل كشور و اثر بخشي راه كارها و اقدامات مقابله اي.
- بررسي روش ها و شيوه هاي پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر و تاثير آن در اقتصاد كشور.
- بررسي شيوه هاي مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوري هاي نوين.
- آسيب شناسي سياست جنايي (تقنيني، قضايي و اجرايي) و كيفري حاكم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ايران طي سال‏هاي 1367 تا 1397.
- بررسي اثر بخشي مجازات هاي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات هاي سالب حيات و ...).
- تحليل فقهي جرايم مواد مخدر و روانگردان ها .
- تنقيح قوانين حوزه مواد مخدر .
- بررسي نگرش مرتكبان جرايم مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها نسبت به ميزان اثر بخشي مجازات هاي پيش بيني شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسيدگي به اين جرايم در محاكم قضايي.
- پيمايش هاي رفتاري- زيستي گروه هاي پر خطر معتادان (تزريقي، تن فروش‏ها، معتادان زنداني ...)
- طراحي نظام ثبت اطلاعات مشكلات اورژانس معتادان اورژانس بيمارستان‏هاي كشور
- طراحي و بررسي اثربخشي مدل‏هاي درمان و حمايت‏هاي اجتماعي با الگوهاي بومي
- طراحي مداخلات درمان و حمايت اجتماعي براي گروه‏هاي خاص معتادان شامل بي خانمان‏ها، زنان خياباني، نوجوانان، زندانيان و بررسي اثربخشي آنها
- طراحي راهكارهاي ارتقاي بيمه براي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمه‏اي در ماندگاري در درمان
- ارزشيابي اثربخشي و كارآيي برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبت‏هاي بهداشتي اوليه و ميزان به كارگيري پروتكل وزارت بهداشت در فيلد
- راه اندازي نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتياد در كليه مراكز درمان اعتياد و زندان‏هاي سطح كشور.
- ارزشيابي برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراكز درماني كشور و بررسي ميزان به كارگيري پروتكل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراكز درماني.
- بررسي كاركرد مداخلات درماني در زندان و ميزان به كارگيري پروتكل‏هاي درماني و بررسي ميزان هزينه اثربخشي برنامه ارائه سرنگ
- بررسي روش‏هاي نظارت مطلوب بر مراكز درماني اعتياد
- سنجش نيازها و طراحي بسته هاي آموزشي براي ارتقاي نگرش،دانش و مهارت درمان گران اعتياد
- طراحي نظام پايش و ارزشيابي خدمات درمان اعتياد
- طراحي نظام جامع درمان اعتياد (استانداردها، روش‏هاي درماني، توزيع، دسترسي ها و ...)
- تعيين قيمت تمام شده مداخلات درماني و كاهش آسيب دركشور
- بررسي ميزان اثربخشي و هزينه- اثربخشي مداخلات پيشگيري از بيش مصرف و مرگ و مير ناشي از مواد
- ارزشيابي عملكرد و هزينه اثربخشي مراكز كاهش آسيب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات كاهش آسيب
- ارزشيابي كاركرد گروه‏هاي همياري و ساير سازمان‏هاي مردم نهاد و اجتماع محور در كاهش زيان
- بررسي روش‏هاي تامين منابع مالي، نظام بودجه‏ريزي، تخصيص اعتبار و هزينه كرد بودجه در سازمان‏هاي مختلف در امر درمان و كاهش زيان در پنجسال گذشته
- مستندسازي وضعيت مديريت درمان و كاهش زيان و ارزشيابي ساختارهاي اداري و اجرايي موجود و بررسي مشكلات نظام مديريت درمان اعتياد كشور


                                                                                                                                              دفتر تحقيقات و آموزش
                                                                                                                                                     مرداد 1397
تاریخ:
1397/05/10
تعداد بازدید:
185
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136249836 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal