دانشگاه هنر اصفهان
رياست دانشگاه
مصطفي كياني
دكتراي معماري - رزومه

-      متولد: اصفهان ، 1338

-      مرتبه علمي : دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه هنر(تهران)

    - كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه تهران،1371

    - دكتري معماري از دانشگاه تهران،1379

 آدرس ايميل،
؛ 
kiani@art.ac.ir و ،mkianie@hotmail.com

 

 
 
 پيشينه آموزشي و تدريس دانشگاهي
• آغاز فعاليت: 1372
1- دروس پايه معماري (تخصصي)- كارشناسي
2- دروس طرح معماري (يك تا پنج)- كارشناسي
3- درس معماري معاصر- كارشناسي
4- دروس برنامه ريزي فضاي معماري و نقد معماري معاصر- كارشناسي ارشد
5- دروس طرح معماري و طرح معماري داخلي – كارشناسي ارشد
6- راهنمايي پايان نامه هاي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد
7- درس مباحث منتخب در معماري – دكتري
8- درس بررسي و نقد معماري معاصر ايران- دكتري
9- راهنمايي رساله هاي دكتري معماري
• تدريس در دانشگاه هاي: تهران، هنر اصفهان، پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران، بين المللي امام خميني قزوين، سوره تهران، دانشكده ميراث فرهنگي و دانشگاههاي آزاد اسلامي ( قزوين، تهران جنوب ،كيش)

 پيشينه علمي
الف : مقاله علمي – پژوهشي

1- توسعه و گسترش دوره كارشناسي معماري داخلي، راه حل ها و ضرورت تشكيل آن در دانشگاه هاي معتبر، نامه معماري و شهرسازي، ص 5-24، سال دوم، شماره 4، بهار و تابستان1389
2- بازشناسي مكان، مطالعه موردي ميدان شهرداري رشت، نامه معماري و شهرسازي، ص 60-73، سال سوم، شماره 8، بهار و تابستان1391
3- خاستگاه معماري مدرن در تهران :بررسي و شناخت اولين بناي معماري مدرن در پايتخت كشور، نامه معماري و شهرسازي، ص 39-58، سال ششم، شماره 11، پاييز و زمستان1392
4- جايگاه هنرآجركاري تزييني در معماري دوره پهلوي اول، هنرهاي زيبا، ص 15-28، دوره 18، شماره 1، بهار 1392
5- بررسي و شناخت مباني طراحي داخلي بر مبناي ادراك نابينايان و كم بينايان، نامه معماري و شهرسازي، ص 18-36، سال هفتم، شماره 13، پاييز و زمستان 1393
6- تداوم فضايي در معماري معاصر ايران، بررسي ميزان تاثير پذيري معماري معاصر ايران از معماري غرب و معماري ايراني، نقش جهان، تربيت مدرس،
-7Interior architecture in therapy spaces or architecture desigen in medical spaces.، Journal of basic and pril، May201
7- و.....

ب: مقاله علمي _ ترويجي

1- تاثيرات باستانگرايي بر معماري دوره پهلوي اول، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، زمستان 83
2- طراحي در محدوده هاي تاريخي و نگرشي در يك طرح باززنده سازي در مجموعه تاريخي شوشتر، (مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصي آبادي، تابستان 85
3- فرم از استراتژي پيروي مي كند، نقش تحول يافته معماري داخلي در دنياي حرفه اي، فصلنامه تخصصي آبادي، زمستان 86
4- يادمان هاي جنگ، نمادهاي فرهنگي، ( مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار 87
5- ميراثي از معماري ايران درآسياي ميانه ، بخارا و سمرقند ، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار تابستان 84
6- مشق معماري معاصر ايران، نگرشي به بناهاي ميدان مشق تهران و موقعيت جديد دانشگاه هنر، ( مقاله مشترك)، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 85
7- از زبان عمومي تا بيان هنري، دو ماهنامه گزارش گفتگو، آذر و دي 82،
8- مهندسان، معماران، هنرمندان، ماهنامه "نما"، اصفهان، خرداد و تير 85
9- از تخريب تا توان بخشي، تحولات ديدگاهي در مواجهه با بافت قديم شهرهاي اسلامي، مورد مطالعاتي: حلب- قزوين،( مقاله مشترك)، نشريه اينترنتي "نوسازي"، مرداد 89
10- نقش طراحي در بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان، نشريه كميته علمي توسعه پايدار،82
11-بررسي بازتاب اصول فرهنگي در معماري – تحليل تطبيقي بر اساس نظريه راپاپورت در معماري بومي گرگان، شهر و معماري بومي، (پذيرش چاپ)
12- كودتاي نظامي 1299 و معماري نظامي گرايانه، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، پاييز و زمستان 79
13- بخاراي گرم، سمرقند شيرين، فصلنامه هنرهاي تجسمي، زمستان 77
14- طبيعت در آثار معماران، نقش سمبل هاي طبيعت و جهان هستي در نگاه فرمال معماران، فصلنامه معماري و فرهنگ، بهار 80
15- انديشه هاي جان راسكين: معماري هنر و زيبايي، فصلنامه معماري و فرهنگ، تابستان 80
16- انديشه هاي جان راسكين: در باره مرمت، فصلنامه معماري و فرهنگ، پاييز 80
17- معماران دوره بيست ساله: از پرورش تا آموزش معماران و ظهور طبقه جديد معماران، فصلنامه معماري و فرهنگ، بهار 81

پ: مقالات كوتاه

1- توسعه پايدار و بازسازي بم، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار 83
2- معماري اسلامي، واژه يا مفهوم، فصلنامه تخصصي آبادي، بهار و تابستان 84
3- معماري روز، معماري معاصر، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 85
4- فرهنگ معماري و معماري فرهنگي، فصلنامه تخصصي معماري، بهار 87
5- معماري داخلي، نياز ضروري جامعه علمي و حرفه اي، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 87
6- معماري و بافت روستايي، (سخن تحنيت)، فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 87
7- خانه هاي ديروز، خانه هاي امروز، فصلنامه تخصصي آبادي، تابستان 86

ت: مقالات ترجمه

8- آيا وحدت امكان پذير است؟ چارلز جنكز، (ترجمه) فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز و زمستان 82
9- احساس تاريخي، مفهوم سنت از ديدگاه تي.اس. اليوت و بيان آن در معماري، كالين سنت جان ويلسون، (ترجمه) فصلنامه تخصصي آبادي، پاييز 81
10- مساجد اسپانيا و شمال آفريقا، آنتونيو فرناندز پورتاس، (ترجمه) فصلنامه هنر- وزارت ارشاد
11- مدينه الزهرا، آنتونيو واليوترانو، ( ترجمه) فصلنامه هنر- وزارت ارشاد
12- مساجد و مراكز اسلامي در ايالات متحده امريكا، عبدالحميد لطيفي، ( ترجمه مشترك) فصلنامه تخصصي آبادي
13- عملكردهاي جديد در بناهاي قديمي و بررسي تغيير كاربردي در معماري از منظر زيبايي شناختي،(ترجمه) ، هفت شهر، نشريه سازمان عمران و بهسازي وزارت راه و شهرسازي، 1390

ث: كتاب ها(تأليف، ترجمه)

1- معماري دوره پهلوي اول، دگرگوني انديشه ها، پيدايش و شكل گيري معماري دوره بيست ساله(1320- 1299)، ]تأليف1383 [(چاپ سوم)، انتشارات مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران
2- معماري سطوح (Surface Architecture)، نويسندگان: ديويد ليتر بارو، محسن مصطفوي.2003 ، ترجمه، نشر دانشگاه هنر، تهران 1389
3- فرآيند حرفه اي شدن در معماري داخلي (Becoming an Interior Designer)، كريستين پيوتروفسكي، 2004، ترجمه، نشر دانشگاه هنر، تهران 1392


ج: تدوين كتاب(به شيوه گردآوري) و مجموعه مقالات

1- تدوين مجموعه مقالات (مجموعه مقالات علمي و تخصصي شهرسازي و معماري استانهاي كشور- وزارت مسكن و شهرسازي)،نشر مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي،1384
2- پژوهشنامه (مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي) تدوين مجموعه طرحها،نشر مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي،1384


 كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي

- پايان نامه دكتري، پژوهش فرهنگي –تشويقي،1380
- نمايشگاه دوسالانه آثار طراحان گرافيك ايران، لوح تقدير،1375
- پايان نامه دكتري، تقدير كتبي،1379

 ديگر فعاليتهاي علمي، آموزشي_ پژوهشي (از آغاز تا 94)

- راهنمايي بيش از................ پايان نامه در مقطع كارشناسي
- راهنمايي بيش از....... پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد
- راهنمايي ........... رساله دكتري
- داوري بيش از 45 مقاله علمي پژوهشي و نيز ديگر مقالات علمي ترويجي و علمي مروري
- داوري و ارزشيابي بيش از 10 كتاب تخصصي( كتاب فصل- كتاب سال)
- داور بيش از 6 طرح پژوهشي( دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي)
- ناظر دو طرح پژوهشي


 مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي

- رئيس دانشگاه هنر اصفهان، خرداد94 تاكنون
- رئيس مركز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي- وزارت مسكن و شهرسازي، 86-80
- رئيس دانشكده معماري و شهرسازي- دانشگاه هنر، 90-86
- سرپرست مجموعه پرديس كرج-دانشگاه هنر، 90-87
- مدير گروه دكتري معماري- دانشگاه هنر، 94-92
- معاون پژوهشي دانشكده معماري و شهرسازي- دانشگاه هنر، 86-82
- مدير گروه معماري- دانشگاه سوره ، 77-76
- مدير مسئول نشريه علمي پژوهش نامه معماري و شهرسازي(دانشگاه هنر)، 89 تاكنون
- مدير مسئول نشريه علمي پژوهش نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي (دانشگاه هنر)، 95-89
- مدير مسئول نشريه علمي پژوهش نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي (دانشگاه هنر)، 95-89
- سردبير فصلنامه تخصصي معماري و شهرسازي" آبادي"، 88-81 و 93


 ديگر سوابق اجرايي و مديريتي

- عضو هيأت علمي و برگزار كننده همايش بين المللي شهرهاي جديد، 1384
- عضو كميته علمي سومين همايش معماري داخلي و دكوراسيون، 1392
- ايجاد و راه اندازي رشته" معماري داخلي" در مقطع كارشناسي دانشگاه هنر تهران- 1393
- عضو هيات تحريريه: فصلنامه "هفت شهر"،1389 تاكنون
- دبيرهمايش ملي قانون جامع شهرسازي و معماري كشور
- عضو كميته ملي توسعه پايدار، (نماينده وزارت مسكن و شهرسازي) 81 تا 86
- عضو شوراي آموزش وزارت مسكن و شهرسازي ،22/10/80-21/5/86
- عضو كميته برنامه ريزي حوزه شهرسازي و معماري در برنامه چهارم توسعه، 18/3/82-18/3/83
- عضو كميته راهبري طرح بازنگري زيست محيطي انرژي- سازمان حفاظت محيط زيست،25/4/81-¬-
- عضو شوراي هم انديشي در امور شهرسازي و معماري- وزارت مسكن و شهرسازي ،20/1/85-21/5/86
- عضو شوراي برنامه ريزي و سياستگزاري همايش معماري و شهرسازي اصفهان ،23/12/85-
- عضو كميته فني بازرگاني ، دانشگاه هنر،22/12/90-20/7/90
- مسئول كار گروه متقاضيان دومين فراخون جذب هيات علمي– دانشگاه هنر،9/4/89-20/7/90
- عضو گروه تخصصي هنر و معماري- بيست و پنجمين جشنواره بين المللي خوارزمي،20/9/90- -
- عضو كميته بازنگري دروس رشته معماري داخلي در مقطع كارشناسي ارشد – دانشگاه تهران،26/7/90- تاكنون
- عضو كميته علمي همايش بين المللي زندگي پياده در شهر تهران – شهرداري تهران،11/10/90—
- عضو شوراي بررسي كار گروه تحول علوم انساني – وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري،28/3/91- تاكنون
- عضو كميته كارآفريني دانشگاه ،13/9/91- تاكنون فعاليتهاي معماري

- طراحي مجموعه مسكوني 53 واحدي( ويژه كارگران) - شهرك پرند
- طراحي معماري داخلي و محوطه سازي غرفه بنياد مستضعفان- نمايشگاه بين المللي تهران
- طراحي و اجراي معماري داخلي و هنري غرفه سپاه پاسداران
- مطالعه و طراحي پارك 2 هكتاري والفجر- شهرداري منطقه 15 تهران- ميدان بسيج
- طراحي و اجراي چندين واحد مسكوني و ويلايي
- طراحي ساختمان مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي- شهرضا
- همكاري در طراحي 300 واحدي مسكوني حسن آباد- كرج
- همكاري در طراحي هتل 10 طبقه رضويه كاشاني ها- مشهد
- طراحي و تصحيح نماهاي واحدهاي مسكوني مجموعه شهيد محلاتي تهران
- طراحي قسمتي از پارك در محله سيزده آبان- تهران


 فعاليتهاي هنري

- كسب درجه ممتاز خوشنويسي از انجمن خوشنويسان ايران
- شركت در چند نمايشگاه جمعي گرافيك و خوشنويسي- از جمله چندين نمايشگاه دو سالانه گرافيك ايران
- فعاليت در زمينه هاي مختلف گرافيك و مسابقات معتبر ملي و دولتي: برنده اول نشان شركت پست، برنده سوم نشان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نشان شركت عمران شهرهاي جديد، پژوهشكده توسعه كالبدي و ...
- فعاليت و اجراهاي متعدد در زمينه هاي مختلف گرافيك و تبليغات: عكاسي تبليغاتي، پوستر، بروشورهاي مجله اي و نمايشگاهي، رزومه سازمانها، فعاليت هاي چاپ و نشرياتي، طراحي جلد كتب و نشريات، طراحي و بسته بندي و آفيش هاي تبليغاتي و ...
تاریخ به روز رسانی: 1396/07/12
تعداد بازدید: 7164
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal