دانشگاه هنر اصفهان
رياست دانشگاه
مصطفي كياني
دكتراي معماري - رزومه
 رياست دانشگاه

الف - جايگاه:
رئيس دانشگاه بالاترين مقام اجرايي دانشگاه ميباشد كه بعد از هيات امنا دومين ركن دانشگاه خواهد بود و در قبال كليه امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماينده حقوقي دانشگاه در نزد مراجع ذيصلاح خواهد بود.
ب - نحوه انتصاب:
رئيس هر دانشگاه از جانب وزير انتخاب خواهدشد و به مدت چهارسال به انجام وظايف خود خواهد پرداخت.
ج - وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه:
 
در اجراي ماموريت و وظايف محوله مستند به قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:
 1. مسئوليت در قبال كليه امور دانشگاه و حسن اجراي مصوبات هيات امنا در حدود مقررات مصوب وآيين نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده از سوي وزارت و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد و نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاح؛
2. تهيه و پيشنهاد برنامه هاي راهبردي، سياستها، اهداف و خط مشيها براي طرح در هيأت امنا؛
3. تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه براساس برنامه هاي راهبردي مصوب هيات امناي ذيربط، برنامه ريزي و هدايت فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي ، خدماتي و توسعه مديريت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه هاي راهبردي تعيين شده؛
4. نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، خدماتي، استخدام، انتصاب، ماموريت، اخراج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيات علمي، توسعه مديريت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموريت، ارتقاء و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح؛
5. استيفاي منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و ... ) به نمايندگي از دانشگاه؛
6. تهيه بودجه تفصيلي سالانه دانشگاه با رعايت مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي و ارائه به هيات امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه نمودن بودجه تخصيصي به دانشگاه؛
7. امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملي، اداري و مكاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي دانشگاه طبق قوانين، آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، اداري و مقررات مصوبات ابلاغي، پاسخگويي به هيات امنا در قبال گزارشات حسابرسي، پيگيري و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه اقدامات انجام شده به هيات امنا؛
8. ارائه گزارش عملكرد سالانه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي، مالي و محاسباتي سالانه دانشگاه به هيات امنا و وزارت متبوع؛
9. نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي حقيقي شوراهاي دانشگاه، رؤساي دانشكده ها، پژوهشكده ها، آموزشكده ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته، و مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي دانشگاه؛
10. ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي دانشگاه به هيات امناي ذيربط؛
11. ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛
12. نظارت بر امور انضباطي دانشگاه(هيأت علمي دانشجويان كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
تاریخ به روز رسانی: 1395/12/28
تعداد بازدید: 4539
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal